فخری‌زاده بدون محافظ همراه با یک‌زن در تله اسرائیلی‌ها

مجتبی واحدی تحلیلگر و فعال سیاسی مدعی شد که محسن فخری‌زاده بدون محافظ و به همراه همسر خود در تله افتاده است. آقای واحدی از شبهات دیگر سناریوهای کشته شدن فخری‌زاده می‌گوید.