نقش رضا پهلوی در دوران مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی

مجتبی واحدی - نقش آقای رضا پهلوی در دوران مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی و دوران پس از جمهوری اسلامی، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. همانطور که نقش سایر بخش های اپوزیسیون قابل انکار نیست.