مجتبی واحدی - آیا "رهبر" زنده است ؟

مجتبی واحدی می‌گوید: «به دنبال حادثه منجر به فوت مهرداد سپهری در مشهد رسانه های حکومتی فیلمهایی با ادعای مزاحمت او برای دیگران منتشر کرده اند در حالی که در هیچیک از فیلمها صحنه واضحی از حمله او به دیگران نمایش داده نمی شود. در ضمن مشخص نیست چرا دوربینهای مدار بسته ،صحنه ای از تخریب خودروها توسط او را ضبط نکرده اند».