مجتبی واحدی؛ دو کلمه حرف حساب با عطاءاله مهاجرانی

مجتبی واحدی، فعال سیاسی و از مخالفان جمهوری‌اسلامی با مخاطب قرار دادن عطاءاله مهاجرانی یکی از حامیان سرسخت جمهوری‌اسلامی نسبت به سخنان این وزیر سابق فرهنگ جمهوری‌اسلامی واکنش نشان داده است.