حامی اعدام امرای ارتش شاه به التماس پناهندگی مصر و لیبی افتاد

دیدگاه‌نو؛ علی‌اصغر حاج‌سیدعلی‌جوادی که که در روزنامه جنبش، مقاله‌ای تحت عنوان « اگر امام بیاید» به توصیف اغراق‌آمیز روح‌الله خمینی پرداخته بود و پس از آن در روزنامه اطلاعات مقاله دیگری نوشت و در آن یادداشت خواهان اعدام رجال سیاسی دوران پهلوی، ارتشیان بخصوص نیروهای سرتیپ بود، پس از خروج بنی‌صدر رهسپار فرانسه شد و در آنجا به دنبال گرفتن پناهندگی برای مصر و لیبی بود.

سیدجوادی در یادداشت خود در روزنامه اطلاعات امرای ارتش را تحت عنوان «انگل» خطاب کرد و در بخشی از یادداشت خود نوشت « باید همه آنها را از بین برد، از سرتیپ به بالا همه را باید کشت» او در توجیه درخواست اعدام امرای ارتش نوشت که « انقلاب خون لازم دارد» و امرای ارتش را که تحت عنوان «انگل» خطاب می‌کرد را سیراب کننده انقلاب می‌دانست.


رحیم شریفی از اعضای حزب ایران و مشاور دکتر شاپور بختیار درخصوص سیدجوادی می‌گوید: « من نامه علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی را دیدم که به خانم خانلری نوشته بود و در آنجا التماس کرده بود که از لیبی یا از مصر برای او پناهندگی بگیرد که خانم خانلری در جواب او نوشته بود که من مصر را نمیشناسم و لیبی هم در اختیار خمینی است که آنها هم به او پناهندگی نخواهند داد».


حاج‌سیدجوادی که در فردای انقلاب ۵۷ خواهان اعدام امرای ارتش شده بود به چنان درماندگی افتاد که به دنبال پناهندگی از مصر و لیبی بود. سیدجوادی در اول انقلاب خمینی را تا عرش بالا برد و پس از آن به دنبال حمایت از بنی‌صدر بود و در نهایت او مسیر فعالیت سیاسی خود را تغییر داد و پس از چندی نامه «صدای پای فاشیسم» را نوشت. حاج سیدجوادی در ۵ تیر ۹۷ در پاریس درگذشت.