احتمال قطعی مجدد اینترنت؟

نامه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به اعضای اتحادیه نشان از احتمال قطعی مجدد اینترنت در ایران می‌دهد. در نامه اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی آمده است که:«احتراما عطف به درخواست سازمان‌های ذیصلاح مقتضی است جهت جلوگیری از ایجاد اختلال احتمالی در زمان قطعی اینترنت، اطلاعات مرتبط به کسب‌وکار خود را در اسرع وقت به شرح جدول ذیل به اتحادیه ارسال فرمایید».

پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران، حکومت جمهوری‌اسلامی به مدت ۱۳ روز اینترنت ایران را جهت دسترسی به جهان آزاد قطع کرده بود. حکومت جهت سرکوب اعتراضات و بقای خود طی ماه‌های اخیر بارها اینترنت را قطع و یا ضعیف کرده است.